Missie

Licht

De naam luum refereert aan “lumen”, de eenheid voor lichtstroom en lichtsterkte. Licht vormt de kern van onze projecten. Bij ieder ontwerp vertrekken we vanuit de oriëntatie. Een correcte lichtinval heeft immers niet alleen een positief effect op de gebruikers of bewoners, een goede oriëntatie van het ontwerp beoogt in hoofdzaak een duurzaam en energiezuinig project.  

Duurzame aanpak

In samenspraak met onze opdrachtgevers kiezen wij voor de meest duurzame aanpak. Onze ontwerpen beantwoorden, met betrekking tot duurzaamheid, aan de normen en uitdagingen van vandaag en morgen. Zo gaan we bij elke ontwikkeling efficiënt om met schaarse ruimte en maken we op een weldoordachte manier gebruik van herbruikbare materialen. Daarnaast zijn er echter nóg actoren die vandaag meer en meer op het voorplan treden: wat met grondschaarste, verdichting, migratie, opwarming, verstedelijking, transitie, inbreiding, cocreatie, cohousing,..? Genoeg items die onze aandacht vragen en waar wij ons als architectenbureau moreel toe verplicht voelen hierop in onze projecten een duurzaam antwoord te bieden.  

Kennis en innovatie

Elke dag willen we excelleren op het gebied van creatie, techniek, management en dienstverlening. We ambiëren trekker en pionier te zijn wat betreft het toepassen van de nieuwste technologieën. We zetten in op de consolidering en uitbreiding van een stabiel team dat naast de gedeelde verantwoordelijkheid veel belang hecht aan een voortdurende verdieping: onze deskundigheid op het gebied van conceptontwikkeling, de nieuwste software toepassingen, bouwkunde, interieurvormgeving, technisch advies, bouwbegeleiding en - management, BIM specialisatie, wet- en regelgeving, het gebruik van duurzame materialen en intelligente integratie houden wij steevast op peil.

Onderzoek

luum lab is een onderzoekscel waar architectuur het middelpunt vormt van overlappende disciplines. Zo wordt  er onderzocht hoe een architectonisch project het voortouw kan nemen bij duurzame interventies. Ook de architecturale alternatieven die in eerste instantie niet werden overwogen bij een ontwerp, kunnen deel uitmaken van een onderzoek. De resultaten van luum lab vinden onder meer hun vertaling in theoretische studies, wedstrijddeelnames of in de ontwerpen van niet-gerealiseerde projecten die door hun ‘papieren’ status in een later stadium kunnen bijdragen aan onze praktijk. 

Totaalontwerp

Het totaalontwerp, waarbij niet alleen het gebouw, maar ook het interieur en de omgeving worden opgenomen in het ontwerp , behoort tot onze specialiteit. Twee deelteams zetten zich hiervoor in: luum architects buigt zich over het architecturaal ontwerp. luum interiors legt zich dan weer toe op interieurafwerkingen, design, meubelontwerp en scenografie. 

Visie

Heldere aanpak

Steeds vertrekkende vanuit een grondige vraagstelling en uitwisseling met de opdrachtgever,  maken we in nauwe samenspraak een realistisch én vernieuwend architecturaal ontwerp dat voldoet aan de wensen en ideeën van de opdrachtgever,  doch met zowel een doelmatige als een eigenzinnige interpretatie van de opgave.

Ontwerpend onderzoek

Ons energiek architectenbureau hecht een grote waarde aan een ontwerpend onderzoek waarbij we het architecturaal ontwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen: samen met de opdrachtgever zoeken we naar een gepast evenwicht tussen sociale, architecturale en budgettaire actoren. Wij kiezen steeds voor een optimale kennisuitwisseling met de opdrachtgever en de gebruikers, maar ook met de aannemers en stakeholders. Deze onderzoekende en interdisciplinaire houding leidt tot uiterst gepersonaliseerde en inventieve gebouwen.

Contextversterkende interventie

In onze architecturale ontwerpen gaan we op zoek naar de culturele meerwaarde van het project door connectie te maken met de omgeving. De ruimte of leegte tussen gebouwen heeft minstens evenveel impact als het gebouwde. We beogen zinvolle architectuur die de ruimte rondom versterkt en de toeschouwer weet te verwonderen. Met oog voor detail, op  zowel micro als macro schaal, genereren onze ontwerpen een grote belevingswaarde, met steeds een herkenbare toets. Ons oeuvre is expressief maar toch subtiel sculpturaal. Begrippen als eenvoud, compactheid, maximale beeldende kracht en een heldere stedenbouwkundige inpassing typeren ons werk en betrachten een tijdloze evidentie.