Gemeentelijke Basisschool - De Notelaar

Door middel van een “open schoolplan” wordt een schoolomgeving gecreëerd die in directe relatie staat met de omgeving. De site ligt namelijk ingesloten tussen enkele woonwijken, woonstraten en te herbestemmen terreinen waardoor dit principe zeker inpasbaar is in de omgeving. Door deze zones mee te nemen in het masterplan kan maximale aandacht besteed worden aan een kwalitatieve wisselwerking tussen de onderwijsfuncties, de openbare (groen)ruimtes, naschoolse- en buitenschoolse activiteiten, de ontmoetingsruimtes en woonfuncties. Aangezien op die manier een sterke wisselwerking ontstaat tussen de school, de publieke ruimte en de omliggende bebouwing, fungeert de school als een verbindende factor. In dit kader wordt namelijk ook een ontmoetingsruimte voor de buurt voorzien.